Một số quy định khi tham gia hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam

Quy định về việc sử dụng Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hợp đồng để đóng phí bảo hiểm cho sản phẩm bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm

Quy định về việc sử dụng Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hợp đồng để đóng phí bảo hiểm cho sản phẩm bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm

  • Để được áp dụng việc sử dụng Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hợp đồng để đóng phí bảo hiểm cho sản phẩm bổ sung, trước tiên khách hàng cần phải lựa chọn đồng ý cho công ty Hanwha Life Việt Nam tự động khấu trừ Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hợp đồng để đóng phí bảo hiểm cho (các) sản phẩm bổ sung tại Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc Giấy yêu cầu điều chỉnh chi tiết hồ sơ/hợp đồng bảo hiểm.
  • Sau Thời hạn đóng phí bắt buộc, trong trường hợp Bên mua bảo hiểm vẫn chưa đóng đủ phí bảo hiểm đến hạn sau thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm cho (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung, Hanwha Life Việt Nam sẽ tự động khấu trừ phí bảo hiểm từ Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hợp đồng với điều kiện: số dư của Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hợp đồng sau khi khấu trừ Phí bảo hiểm định kỳ của tất cả (các) sản phẩm bổ sung đính kèm phải lớn hơn hoặc bằng Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của sản phẩm chính.
  • Nếu Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hợp đồng không đủ để trích đóng phí bảo hiểm theo điều kiện trên, (các) sản phẩm bổ sung sẽ mất hiệu lực.

Các câu trả lời khác cùng chuyên mục

Bạn muốn xem thêm một số câu hỏi đáp khác trong cùng chuyên mục Sản phẩm