Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất đối với khoản quyền lợi tiền mặt định kỳ, khoản giảm thu nhập đầu tư, Phí bảo hiểm quá hạn có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 như sau: 

Bảng lãi suất công bố 2017
Đối với các khoản Quyền lợi tiền mặt trả định kỳ được tích lũy tại tài khoản ở Hanwha Life Vietnam 6.0%/năm
Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại 9.5%/năm