Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất đối với khoản quyền lợi tiền mặt định kỳ, khoản giảm thu nhập đầu tư, Phí bảo hiểm quá hạn như sau: 

BẢNG LÃI SUẤT CÔNG BỐ
Ngày hiệu lực Đối với các khoản Quyền lợi tiền mặt trả định kỳ được tích lũy tại tài khoản ở Hanwha Life Việt Nam Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại
Từ ngày 15/02/2021 4.0%/năm 8.5%/năm
Từ ngày 01/02/2020 5.0%/năm 8.5%/năm
Từ ngày 01/02/2019 5.0%/năm 8.5%/năm
Từ ngày 08/01/2018 5.0%/năm 8.5%/năm
Từ ngày 01/01/2017 6.0%/năm 9.5%/năm
Từ ngày 01/01/2016 6.5%/năm 10%/năm
Từ ngày 01/01/2015 6.5%/năm 10%/năm