Vào ngày 22/1/2024, Hanwha Life đã nhận được Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 06/2024/QĐST-DS ngày 19/1/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng.

Với phương châm lấy Khách hàng làm trọng tâm, trong hoạt động giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam luôn hướng đến đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật cũng như các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, sau khi xem xét cẩn trọng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng, vào ngày 05/06/2023, Hanwha Life đã ban hành Quyết định chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng với số tiền 13.549.750.000 VND. Tuy nhiên, Khách hàng không đồng thuận với mức chi trả của Hanwha Life. Trong quá trình giải quyết vụ án, Hanwha Life đã một lần nữa giải thích chi tiết điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm, và Khách hàng đã đồng ý với mức chi trả quyền lợi bảo hiểm theo Quyết định chi trả của Hanwha Life và thỏa thuận của hai bên đã được Tòa án công nhận.

Chi tiết vui lòng tham khảo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại đây.